רש"י על ירמיהו כח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וַיְהִי בַּשָּׁנָה הַהִיא" - כשהגיע אותו הזמן שהשליט נבוכדנצר את צדקיהו על חמשת מלכים שהיה ירמיהו אומר שליחותו ומשלח המוסרות והמוטות אל המלכים ביד מלאכיהם

"בְּרֵאשִׁית מַמְלֶכֶת צִדְקִיָּה" - בתחלה שהשליטו על חמשת המלכים וא"א לומר בתחלת מלכותו שהרי נאמר בשנה הרביעית אותה שנה ירד להקביל את פני נבוכדנצר בבבל ושריה שר המנוחה עמו וכמו שנאמר בסוף הספר והשליטו על המלכים

"אָמַר אֵלַי וגו'" - אמרו רבותינו מי הטעה את חנניה שמע שהיה ירמיהו מתנבא בשוק העליון הנני שובר את קשת עילם (לקמן מט) ונבואה זו בסוף הספר נאמרה בראשית ממלכת צדקיהו כמו שמפורש שם ולפי שעילם סמוכה לבבל עמד הוא בשוק התחתון ודרש ודן קל וחומר ומה עילם שלא באה אלא לעזור את הכשדים וכו' כמה שהיא בסנהדרין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יעשה" - (פאצ"א בלע"ז)

"יקם" - ל' תפלה (של"ש שטי"ן אלו ע"ד והביא"ו לבית הכל"א ל"א סדר"ן הר"ב המחב"ר)

"אמן כן יעשה וגו'" - בעלי אגדה אומרים כך אמר לו הלואי ויתקיימו דבריך אני משתכר ואתה נפסד אני כהן ואוכל קדשי שמים אם יעמוד הבית בבניינו ואתה גבעוני כדכתיב (כאן) אשר מגבעון ותהיה לי עבד חוטב עצים ושואב מים ומורה צדק שלא פי' נקיט ליה טעם רבותינו שלמדו מכאן כל המחניף לרשע סוף נופל בידו או ביד בנו או ביד בן בנו שכן יראייה בן שלמיה בן חנניה תפשו לבסוף והביאו לבית הכלא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך שמע נא וגו'" - עד הנביא אשר ינבא לשלום אמר אני מתנבא פורעניות אם לא יבא איני שקרן הקב"ה נחם על הרעה אבל הנביא אשר ינבא לשלום וגו' בבא דבר הנביא יודע וגו' אבל אם לא יבא דברו שקרן הוא שנאמר לא איש אל ויכזב וגו' (במדבר כג) כך דרש רבי תנחומא

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את חית השדה נתתי לו" - שרכב על ארי וקשר תנין בראשו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השנה אתה מת" - ובשנה הבאה תקבר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנה ההיא בחדש השביעי" - והלא אין חדש שביעי מן השנה אלא מת ער"ה וצוה לבניו שיקברוהו לאחר ר"ה ולא קודם ויעלימו את מיתתו אותו היום כדי לעשות נבואת ירמיהו שקר