רש"י על ירמיהו כז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בראשית ממלכת יהויקים" - שלש שנים לפני שמלך נבוכדנצר נתנבא עליו שימלוך

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוסרות" - הם רצועות העול שקורין קיינגל"ש

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושלחתם אל מלך אדום" - בימי צדקיהו בשנה הרביעית למלכו שעשהו נבוכדנצר שליט על חמשה מלכים

"מלך אדום ומלך מואב ומלך בני עמון וגו'" - אלו חמשה מלכים נתן נבוכדנצר תחת ידו של צדקיהו חמש עשרה שנה היו על צוארו משנה אחת ליהויקים עד השנה הרביעית לצדקיהו ששברם הימנו חנניה בן עזור

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבדי" - שיעשה רצוני לפרע משונאי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת בנו" - אויל מרודך

"ואת בן בנו" - בלשאצר

"עד בא עת ארצו" - שיבואו דריוש המדי וכורש ויהרגו את בלשאצר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל צדקיהו מלך יהודה דברתי וגו'" - כל זה אמר ירמיהוו אל שלוחי המלכים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה כלי בית ה'" - שגלו עם יכניה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המכונות" - ת"י בסיסיא כמו את הכיור ואת כנו (שמות לה)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בגלותו" - כמו בהגלותו

"חורי" - כמו שרי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד יום פקדי אותם" - בימי כורש כמו שמפורש בספר עזרא