רש"י על ירמיהו כו


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בראשית ממלכות" - פרשה זו תחתונה קדמה לעליונה ארבע שנים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישמעו שרי יהודה" - שתפשו נביאי השקר והכהנים את ירמיהוו

"בפתח שער ה' החדש" - אחרים הגיהו כשגלה יהויכין וקצת כל בית אלהינו עמו שברו חילו של נבוכדנצר שער המזרחי וחזר צדקיהו ותקנו וחדשו לכך נקרא חדש

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מיכה המורשתי" - דמן מרישה

"עיים" - גלים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויחל" - ל' תפלה

"ואנחנו עושים רעה גדולה" - אם נהרוג אותו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם איש היה מתנבא" - מי שאמר זו לא אמר זו עד כאן דברי צדיקים ועמדו רשעים שהיו שם ואמרו גם איש מתנבא וגו' כשם שאוריה נהרג יהרג ירמיהו כך מפורש בספרי