רש"י על ירמיהו יח


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על האבנים" - על סדנא (פרומא"ש בלע"ז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר הוא עושה בחומר" - אשר הוא עושה מן החומר נשחת ביד היוצר בעודו לח ומקרא מסורס הוא

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרעתו אשר דברתי עליו" - מעבירות שבידו אשר בשבילו דברתי עליו לנתוש ולנתוץ (אשרפורק"י בלע"ז) "ונחמתי" - וחשבתי מחשבה אחרת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמרו נואש" - וידעתי שהם יאמרו לך על דבריך שאין חוששין להם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שערורית" - דבר גנאי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היעזוב מצור שדי שלג לבנון" - היעזוב אדם הצריך לשתות מים הנוזלים מצור שבשדות הבאים משלג הלבנון שהוא נקי

"אם ינתשו מים זרים" - או אם יעזבו מים חיים נובעים שהם זרים עד הנה מכל אדם והם קרים זרים הם נובעים וזה יוכיח אני קרתי ושתיתי מים זרים (ישעיהו לז) ומנחם חברו זרים עם לא זורו ולא חובשו (שם א) ל' מימי תרופה ונתן טעם לדבריו ואמר כי אם בקש לדבר בלשון זרם היה מכפיל את המ"ם והיה מוסיף יו"ד מ"ם והיה אומר זרומים לרבות המים ולהיותם זרמים

"שדי" - כמו שדה

"קרים" - (פריוודא"ש בלע"ז)

"נוזלים" - (קורנ"י בלע"ז) ועוד יש לפתרו אם ינתשו להיות מים זרים נמאסים המים שהם קרים נוזלים

"(זרים" - ללשון ראשון הוא לשון זרם ללשון שני הוא ל' זרות כלומר מים מאוסים)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי" - כן עשו עמי אשר שכחוני ולשוא יקטרו

"שבילי עולם" - שבילים המתוקנים אמרו שהם מכשול כדי ללכת

"דרך לא סלולה" - לא כבושה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שריקות" - העובר על חרבות שראה כבר בבניינים טובים רגיל לשרוק "ישום" - יתמה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עורף ולא פנים" - כשיברחו מפני האויב "אראם" - ולא אושיעם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמרו לכו וגו'" - ירמיהו היה קובל על אנשי ענתות ואומר שאומרים כן

"תורה מכהן" - שעל הכהנים להורות תורה שנאמר יורו משפטיך ליעקב (דברים לג)

"ודבר מנביא" - דברי נבואה

"ונכהו בלשון" - ונסהדיניה סהדון דשקר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והגירם" - (הורידם ע"י חרב) לשון עיני נגרה (איכה ג) כמים המוגרים (מיכה א)

"על ידי חרב" - ע"י גייסות

"ואנשיהם" - של האלמנות יהיו הרוגי מלאך המות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כרו שוחה" - שחשדוהו מאשת איש שנאמר (משלי כג) כי שוחה עמוקה זונה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תמחי" - אל תהי מחויה ולפי שהוא ל' נקבה נתן בו יו"ד ואף היא יתירה כיו"ד של ותזני בם (יחזקאל טו)