רש"י על ירמיהו יד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דברי הבצרות" - שיביא עליהם רעב ומנחם חברו ל' מבצר כמו ומבצר משגב חומותיך (ישעיהו כה)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושעריה" - עריה

"וצוחת ירושלם" - צעקת ירושלים כמו מראש הרים יצוחו (שם מב)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על גבים" - בורות שהמים מתכנסים בהם

"שבו כליהם ריקם" - שלא ירד מטר

"וחפו" - ל' כסוי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכרים" - (בובייר"ש בלע"ז)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ילדה ועזוב" - את ולדה לבקש לה מרעה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על שפיים" - יבלי מים (כיבייר"ש בלע"ז)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ענו בנו" - העידו בנו

"עשה למען שמך" - עשה מה שתעשה עמנו למען שם גדול שיצא לך שאתה מושל בכל ואנחנו עמך וצאן מרעיתך ולא נאה שתתן שם נצחונך לאלילים ומדרש אגדה יש למען שמך וכו'

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מקוה" - תוחלת

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נדהם" - (דקרו"ץ בלע"ז) מושך ידו מן המלחמה וי"א (רקרואנ"ץ בלע"ז)

"ושמך עלינו נקרא" - לפיכך אין כבודך בכך

"תנחנו" - פי' כמו תעזבנו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן אהבו לנוע" - כן כמה שגזרתי עליהם גולה במצרים ובבל אהבו שם להיות גולים לעבוד עכו"ם רחוקות

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואליל" - ל' אל דבר שאינו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נחלה מאד" - ל' חולי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סחרו" - סבבו לבקש הצלה

"אל ארץ ולא ידעו" - אל ארץ אחרת ולא היו יודעין בה עד הנה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם בציון געלה נפשך" - על מנת שלא לשוב עליה כי אם דעתך לשוב מדוע הכיתה באין מרפא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למען שמך" - שנקראת רחום

"כסא כבודך" - בית המקדש ומדרש אגדה ישראל החקוקים בכסא כבודך

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואם השמים יתנו רביבים" - מאיליהם אם לא על פיך בתמיה כל תמיהה הכפולה הראשונה בה"א והשנייה באם כגון הבמחנים אם במבצרים (במדבר יג) הטובה היא אם רעה (שם) המאוס מאסת אם בציון געלה נפשך (כאן) אף כאן היש בהבלי העכו"ם ואם השמים