רש"י על ירמיהו יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אזור" - (פורצונ"ט בלע"ז) "ובמים לא תביאהו" - לכבסו כשיהא מלא זיעה כדי שימהר לירקב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יצלח לכל" - אינו ראוי לכלום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי כאזור הזה" - גאונם יהיה כאזור הזה הנרקב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבל" - כלי חרס הוא ועשוי להכניס בו יין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונפצתים איש אל אחיו" - אכה זה על זה עד שישברו חתיכות דקות כמו ככלי יוצר תנפצם (תהלים ב) ונפץ את עולליך (שם קלז) וכן כל ניפוץ שבמקרא "והאבות והבנים" - אנפץ זה אצל זה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתנגפו" - יכשלו (אצופי"ר בלע"ז)

"הרי נשף" - הרי חשך בלכתם בגולה

"ושית לערפל" - כמו ולשית את האור לערפל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפני גוה" - מפני גדולה שלכם שתתבטל ד"א מפני גאותה של מלכות שמים שתנתן לאלילים של כשדים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למלך ולגבירה" - יהויכין ואמו "ירד מראשותיכם" - (וושטריקאי"ץ בלע"ז) עלייתכם כמו שנאמר (מלכים ב כח) ויצא אליו יהויכין הוא ואמו ועבדיו וכולם הוליכם בגולה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערי הנגב סגרו" - לפני הבאין עליהם מן הצפון ערי א"י סגורות מאימת נבוכדנצר

"הגלת שלומים" - לא ילחם יהויכין כי לשלום יצא ויגלהו ל"א שלומים (גרדונאמינ"ץ בלע"ז) כלומר תשלום עוונם וכן ת"י איתקבלו תושלמת חוביהון (כ)

"שאו עיניכם וראו" - את הבאים עליכם מצפון

"איה העדר נתן לך" - אחר שיגלו יאמר לירושלים כן

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה תאמרי כי יפקוד" - הקב"ה עליך "למדת אותם עליך אלופים לראש" - שלחתם אליהם מלאכים לכשדיים להביא משם עכו"ם שלהם לעבדם כמו שכתוב (ביחזקאל כג) ותעגבה עליהם למראה עיניה ותשלח מלאכים אליהם כשדימה ד"א למדת אותם עליך אלופים חזקיהו שהראה לשלוחי מרודך בלאדן את כל בית נכאתה (ישעיהו לט)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוליך" - שיפולי הבגדים (טי"ש אורלא"ש בלע"ז) כשמפשיטין את האשה דרך בזיון מהפכין חלוקה מלמטה למעלה

"נחמסו עקביך" - נגזרו דרכיך נחמסו כמו ויחמס כגן שוכו (איכה ב)

"עקביך" - (טרצי"ש בלע"ז) פסקו עוברי דרכים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כושי" - שם אדם שחור וקורין (מא"ר בלע"ז)

"ונמר" - (ליאפר"ט בלע"ז)

"חברבורותיו" - הנמר מנומר הוא והם החברבורות (טק"ש בלע"ז) ואי אפשר שיהפכו

"הרע" - כמו להרע

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מנת מדיך" - חלק מדותיך מדה כנגד מדה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חשפתי שוליך" - גיליתי שיפולי בגדיך להפכם על פניך

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצהלותיך" - כצהלת סוסים נואפים

"אחרי מתי" - תטהרי עוד