רש"י על יחזקאל כח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מושב אלהים" - עשה לו באויר על הים במנגנין כמין שבעה רקיעים וישב לו על העליון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה חכם אתה מדנייאל" - דנייאל בא נבוכדנצר לעשותו אלוה ולדנייאל סגיד ומנחה וניחוחין אמר לנסכא ליה ולא קביל עליה ואתה עושה עצמך אלוה "כל סתום לא עממוך" - לא עמום ממך קנתורין הם שמקנתרין כלומר שמא חכם אתה כדנייאל שנאמר בו כל רז לא אנס לך (דנייאל ו')

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשית לך חיל" - קנית לך נכסין "ותעש זהב וכסף" - וכנשתא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והריקו חרבותם" - כמשמעו ומדרש אגדה משכב זכור שנבעל כנשים שלשה עשו עצמם אלוה ונבעלו כנשים יואש בן אחזיה שנאמר (דברי הימים ב' כ"ד) ואת יואש עשו שפוטים וחירם ונבוכדנצר "יפעתך" - הופעתך לשון תואר פנים והמדרש דורשו יופי עתך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחללך" - כמו הורגך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תכנית" - פיינטור"א בלע"ז "אתה חותם תכנית וגו'" - אתה הוא מלא חכמה לחתום ולטבוע כל תבנית וצורה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעדן גן אלהים" - בסגי טבון ותפנוקין את מתפניק כאלו בעדן גינתא דה' את שרי כל עותרא גיותא ויקרא מתיהב לך כל אבנין טבן מסדרן על לבושך

"מסוכתך" - חופתך ל"א לבוש כיסוייך

"מלאכת תופיך ונקביך בך" - אע"פ שנתתי לך הכבוד הזה יודע הייתי שתתגאה ועשיתי בך מלאכת תופים ונקבים המוציאין רוח בקול זמר כתוף ובם היה לך להתבונן

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את כרוב ממשח הסוכך" - את עוף מדה כלומר העוף הגדול הסוכך בכנפיו סכך רב כלומר מושל ממשל רב ממשח לשון גודל כמו אנשי מדות (במדבר י"ד) דמתרגמינן גברי דמשחן

"ונתתיך בהר קודש אלהים היית" - ונתתי לך מקום לקנות לך שם בבנין הר קדשי שסייעת את שלמה בעצי ארזים

"בתוך אבני אש התהלכת" - קנית לך זכרון עם מלכי ישראל שהם כמלאכי השרת

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נמצא עולתה בך" - באמרך אל אני

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלו" - כמו מלאו

"ואחללך מהר אלהים" - גרמת שאמחה אותך שלא תצדק עוד בבנין ביתי

"ואבדך" - כמו ואאבדך

"מתוך אבני אש" - שלא תטול חלק עם הצדיקים ורבותינו במדרש אגדה דרשו הענין הזה באדם הראשון וכך אמר הנביא לחירם מה נתגאית ברקיעך שמא בגן עדן היית כמו שהיה אדם הראשון

"כל אבן יקרה וגו'" - כי כל החופות האלה עשיתי לאדם הראשון ופחותה שבכולן זהב שהיא מנוייה אחרון

"מלאכת תופיך וגו'" - בזאת השויתיך לו ולא באחרת ובך נסתכלתי ובראתי תופים ונקבים באדם הראשון

"את כרוב ממשח" - שמא אתה כאותו כרוב שהיה גדול בממשח הסוכך כולו מקצה השמים ועד קצה השמים ושמא נתתיך להיות בהררי קדש כאשר נתתי לו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שחת חכמתך על יפעתך" - שנתגאית ביפעתך "לראוה בך" - להסתכל בבושתך לראוה כמו לראיה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חללת מקדשיך" - קדושתך "אש מתוכך" - דברי גאוה שיצאו מפיך לאמר אל אני ל"א כתרגומו ואייתי עממיא דתקיפין כאשתא מחובי זדונך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שממו" - תמהו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונפלל חלל בתוכה בחרב עליה מסביב" - על אשר יראו החרב מסביב בחוץ יפלו יושבי העיר ויהיו בטוחים להיות חללים בתוכה ונפלל כמו לא פללתי (בראשית מ"ח) לא סברית וכמו ואויבינו פלילים (דברים לב) ידונו עצמם להיות חללים בתוכה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא יהיה עוד לבית ישראל וגו'" - לפי שניבא על עמון ומואב ופלשתים ואדום וצור וצידון שהם שכיני ארץ ישראל שיחרבו ומאחר שיאבדו כולן לא יהיה סילון וקוץ לישראל בכל סביבות' שיכאיבם ושירע להם

"סילון" - מין קמשונים וחוחים הוא

"ממאיר" - ענין הכאבה כמו צרעת ממארת (ויקרא יג) פוניינ"ט בלע"ז

"השאטים אותם" - הבוזים אותם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעבדי ליעקב" - כמו שנתנה ליעקב נחלה בלא מצרים ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (בראשית כח)