רש"י על יחזקאל כב


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי" - דבר ה' אלי לאמר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התשפוט את עיר הדמים" - ירושלים "והודעתה" - מפיק ה"א והודעתה אותה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיר שופכת דם בתוכה לבוא עתה" - הרי זה מקרא מסורס וזהו פיר' עיר שופכת דם בתוכה אמר ה' אלהים לבוא עתה "ועשתה גילולים" - כמו ואשר עשתה גלולים וגו'

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד שנותיך" - גזירת ונושנתם (דברים ד) בגי' שאמר משה "וקלסה" - דבה שהכל נדברים ביד פרלרי"ץ בלע"ז

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתקלסו בך" - ומה היא הקלסות "טמאת השם" - זו היא שטמאת את שמה שהיו נקראים עם קדוש בנים ליוצרם וגרמו עצמם להקראו' עם טמא שפתים (ישעיהו ו)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש לזרועו" - כל דאלים גבר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אב ואם הקלו בך" - כל התועבות שבפ' קדושים תהיו שהוזהרו עליהם נמנו כאן

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדשי בזית" - ולא כמו שאמרתי לרצונכם תזבחו (ויקרא י"ט)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל ההרים אכלו בך" - ובטוריא פלחו ביך לטעותא "זמה עשו" - עצות של רשעה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותבצעי רעיך בעושק" - העשרת את אוהביך בעושק שעשקת מן העניים לשון אחר ותבצעי לשון גזל כמו ובוצע ברך נאץ ה' (תהלים ו') וכה פתרונו ותגזלי לרעיך בעושק

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכיתי כפי" - צעקתי ווי וקינה "אל בצעיך" - כאן למדנו שהגזל קשה מן הכל שעליו נתחתם גזר דין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר אני עושה אותך" - פועל לך כפעלך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתימותי" - וכליתי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונחלת בך" - תתחלתלי בעצמך על מה שעשית

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לסיג" - תערובת פסולת המעורב בכסף וזהב וצריך להתיכו באש לצורפו "כור" - שצורפין בו זהב

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קבוצת כסף" - כאשר יקבוץ הצורף את כל הסיגים אל תוך כור

"לפחת" - לנפח

"להנתיך" - ויצקת מתרגם ותתיך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא גושמה ביום זעם" - לא נתן גשם הראוי לה לטהר ביום זעם ופירוש הדבר כתרגומו לא איתעבידו בה עובדין טבין דיגנון עלה ביום לווט

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קשר נביאיה" - נקשרים יחד בעצה רעה

"נפש אכלו" - שהיו נוטלין שוחד ומחזיקין ידי מרעים להרוג ולשלול ולבוז ונבאין להם שלום

"חוסן" - ממון

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמסו תורתי" - עליהם היה להוכיח ולהורות ולהודיע חק ומשפט ולא עשו הרי זה חמס שחמסוה מן הצריכין ללמוד "ואחל" - ונתחללתי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען בצוע בצע" - לחטוף ממון

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טחו להם תפל" - דומין לטחי בנין בטיט שאינו מעובד כל צרכו שאין בו תבן והוא נפשר מאליו בבא עליו גשמים ולשון תפל כל דבר המחוסר תקון