פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראו הפלתי לכם" - בגורל לנחלה "הנשארים" - ליכבש

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולשוטט בצדיכם" - ישוטטו לבוז ולשלול סביבותיכם

"ולצננים" - לשון מחנות וכן (יחזקאל כג כד) ובאו עליך הצן כצנה זו המקפת את האדם משלש רוחות כמה שנאמר (תהלים ה יג) כצנה רצון תעטרנו תסובבנו כמו (שמואל א כג כו) ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו עוטרים סובבים