פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם כי שלחם יהושוע" - לחצי שבט המנשה כאשר שלח את בני ראובן וגד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עם אחיכם" - בני ראובן ובני גד ויש פותרין עם אחיכם שנשארו לשמור את הערים עם הנשים והטף ולא עברו את הירדן עם החלוצים גם הם נטלו חלק בבזה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעלות עליהם לצבא" - לפי שנאסרו הבמות משנקבע המשכן בשילה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם טמאה ארץ אחזתכם" - שלא בחר הקדוש ברוך הוא להשרות בה שכינתו "ואותנו אל תמרודו" - כמו ובנו אל תמרודו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אלהים ה'" - אל כל האלהים הוא ה' היודע כי לא במרד וגו' וכשכפל לומר שתי פעמים אלהים בעולם הזה ובעולם הבא "אל תושיענו" - כלפי שכינה אמרו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הוא יבקש" - יפרע ממנו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדאגה מדבר" - מחמת דאגת יראת דבר חרפה עשינו כמה שמפרש פן יאמרו בניכם מחר לחרף את בנינו כשילכו להקריב במשכן שילה שמא יאמרו מה לכם ולה' והלא גבול נתן בינינו וביניכם את הירדן זו דאגנו ועשינו כל דאגה שבמקרא לשון יראה הוא כמו (ירמיהוו לח יט) אני דואג את היהודים דצדקיהו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עד הוא" - שלא סילקנו עצמנו מתורת מזבח

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויברכו אלהים" - ואודיאו קדם ה' בני ישראל

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא" - הרי זה מן המקראות הקצרים וצריך להוסיף בו תיבה אחת ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח עד