רש"י על יהושע כב


פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגם כי שלחם יהושוע" - לחצי שבט המנשה כאשר שלח את בני ראובן וגד

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם אחיכם" - בני ראובן ובני גד ויש פותרין עם אחיכם שנשארו לשמור את הערים עם הנשים והטף ולא עברו את הירדן עם החלוצים גם הם נטלו חלק בבזה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעלות עליהם לצבא" - לפי שנאסרו הבמות משנקבע המשכן בשילה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם טמאה ארץ אחזתכם" - שלא בחר הקדוש ברוך הוא להשרות בה שכינתו

"ואותנו אל תמרודו" - כמו ובנו אל תמרודו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל אלהים ה'" - אל כל האלהים הוא ה' היודע כי לא במרד וגו' וכשכפל לומר שתי פעמים אלהים בעולם הזה ובעולם הבא

"אל תושיענו" - כלפי שכינה אמרו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא יבקש" - יפרע ממנו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדאגה מדבר" - מחמת דאגת יראת דבר חרפה עשינו כמה שמפרש פן יאמרו בניכם מחר לחרף את בנינו כשילכו להקריב במשכן שילה שמא יאמרו מה לכם ולה' והלא גבול נתן בינינו וביניכם את הירדן זו דאגנו ועשינו כל דאגה שבמקרא לשון יראה הוא כמו (ירמיהוו לח יט) אני דואג את היהודים דצדקיהו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עד הוא" - שלא סילקנו עצמנו מתורת מזבח

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויברכו אלהים" - ואודיאו קדם ה' בני ישראל

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא" - הרי זה מן המקראות הקצרים וצריך להוסיף בו תיבה אחת ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח עד