רש"י על זכריה ב


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אלה הקרנות" - אלה העכו"ם אשר בארבע רוחות השמים אשר נגחו בקרניהם את יהודה וירושלים עד אשר זירום

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארבעה חדשים" - נגרים היודעים לנסר את הקרנות ורבותינו פירשו במסכת סוכה מי הם

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואומר מה אלה הקרנות" - אשר ראיתי בראשונה

"אשר זרו את יהודה" - והשפילום עד כפי איש לא נשא ראשו ולא נתנו לאחד מבני עמי להרים ראש

"ויבאו אלה" - החרשים להחריד אותן הקרנות ולידות אותן

"לידות" - להשליך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חבל מדה" - חוט המדה למדוד את ירושלים כמה יהיה ארכה ורחבה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנה המלאך הדובר בי יוצא" - הוא אשר בידו חבל המדה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רוץ דבר אל הנער" - אל תצא עוד למוד כי נמלך הקב"ה בפמליא שלו שלא יהא לה קצב ושיעור ועתה רוץ דבר אל זכריה

"פרזות תשב" - מאין חומה כדי שיתישבו בה כל הבא ותגדל מיום אל יום

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואני אהיה לה" - למגן כאילו חומת אש סביב לה וגם בתוכה תשכון שכינתי לכבודכם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוי הוי" - אין הוי אלא לשון הכרזה והזעקת קיבוץ וכן ת"י אכלו למבדריא הכריזו כמו (שמואל ב כב) ירעם מן שמים אכלו מן שמיא

"ונוסו מארץ" - צאו גליות עמי מתוך בבל ואשור

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוי ציון המלטי" - אף זה ל' הכרזה האספו עם גלות ציון והמלטו מתוך בבל

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחר כבוד" - אחר כבודכם אני שלוח להגדיל לכם כבוד ומדרש אגדה אחר כבוד אחר שאשלם לעשו כבוד שכיבד את אביו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיו שלל לעבדיהם" - לישראל שהם עתה עבדים להן

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונלוו" - ונתחברו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונחל ה' את יהודה" - לנחלתו ולחלקו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הס כל בשר" - כל שאר האומות

"כי נעור" - ל' הערה והקצה