פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלמים" - שמטילים שלום בעולם ד"א שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים (ויקרא נדבה פרק טז ) "ואת כל החלב וגו'" - להביא חלב שעל הקבה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל הדקין (חולין מט)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הַכְּסָלִים" - פלנקי"ן בלע"ז שהחלב שעל הכליות כשהבהמה חיה הוא בגובה הכסלים והם מלמטה וזהו החלב שתחת המתנים שקורין בלע"ז לונבילו"ש לובן הנראה למעלה בגובה הכסלים ובתחתיתו הבשר חופהו:

"הַיֹּתֶרֶת" - הוא דופן המסך שקורין איברי"ש ובלשון ארמי חצרא דכבדא:

"עַל הַכָּבֵד" - שיטול מן הכבד עמה מעט ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא ט, י): ואת היותרת מן הכבד:

"עַל הַכָּבֵד עַל הַכְּלָיוֹת" - לבד מן הכבד ולבד מן הכליות יסירנה לזו:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על העולה" - מלבד העולה למדנו שתקדים עולת תמיד לכל קרבן על המערכה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם כשב" - לפי שיש באימורי הכשב מה שאין באימורי העז שהכשב אליתו קריבה לכך נחלקו לשתי פרשיות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וזרקו" - שתי מתנות שהן ד' וע"י הכלי הוא זורק ואינו נותן באצבע אלא בחטאת

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חלבו" - המובחר שבו ומהו זה האליה תמימה "לעמת העצה" - למעלה מן הכליות היועצות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחם אשה לה'" - לחמו של אש לשם גבוה "לחם" - ל' מאכל וכן נשחיתה עץ בלחמו (ירמיהו יא) עבד לחם רב (דנייאל ה) לשחוק עושים לחם (קוהלת י)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חקת עולם" - יפה מפורש בת"כ כל הפסוק הזה