פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תשמח ישראל" - כשאר עמים הקדמונים שהם לא קבלו תורה ולא באו לחלקי ואתה זנית מעלי ואבדת טובות הרבה

"אהבת" - להיות כזונה לקבל אתנן

"על כל גרנות" - כדרך זונה שנותנין לה דגן בגורן באתננה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ישבו בארץ ה'" - לא יתעכבו בארצם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יסכו" - לשון נסך

"לא יערבו לו" - לא תהא מנחתם עריבה עליו

"כלחם אונים" - כלחם גזילה הבא ע"י כח ואונים

"כי לחמם לנפשם" - ראוי הוא זה להם למאכל ולא לבוא לבית ה' ד"א כלחם אוני' כלחם אבלים שהוא טמא וסופו מוכיח כל אוכליו יטמאו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ליום מועד" - ליום זמן קבוע להיות האויב נועד לבא עליכם "חג ה'" - זבח הריגה שיש לו בכם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי הנה הלכו" - ממקומם מרוב שודדים שיבאו עליהם עם נבוכדנצר

"מוף" - מארץ מצרים היא

"מחמד לכספם" - בתי חמדת אוצרות כספם

"קימוש וגו' חוח" - מיני חיות תרגם יונתן

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפקודה" - שיפקדו עונותיכם

"השלום" - תושלמת חובין

"אויל הנביא" - אף מנביאי אמת שלהם יהיו אוילים כגון חנניה בן עזור שתחלתו נביא אמת היה

"ורבה משטמה" - שהקב"ה שונא מעשיכ'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צופה אפרים עם אלהי" - הם מעמידין להם נביאיהם הממשיכין אותן לצד ע"א שלהם

"נביא פח יקוש על כל דרכיו" - ולנביאי האמת הם טומנין פחים ללכדם

"משטמה בבית אלהיו" - בבית המקדש הרגו את זכריה ויבקשו להרוג את ירמיהו כענין שנאמר (ירמיהו כו) משפט מות לאיש הזה וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כימי הגבעה" - יש אומרים זה גבעת בנימין בפלגש (שופטים ט) ויש אומרים זה גבעת שאול (שמואל א כ"ה) ששאלו להם מלך ומרדו בדברי הנביא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כענבים במדבר" - כענבים שהם חביבים במדבר כך חיבבתי את ישראל

"כביכורה בתאנה" - כתאנה מבושלת בעץ התאנה

"בראשיתה" - בתחלת בישול התאנים

"ראיתי אבותיכם" - כן נראו אבותיכם בעיני לחבבם

"וינזרו" - אין נזירה בכל מקום אלא לשון פרישה

"לבושת" - לע"א שהיא בשתם

"ויהי שקוצים" - לפני

"כאהבם" - את בנות מואב

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפרים כעוף יתעופף וגו'" - אמר הנביא הלואי ויהיו כעוף הזה הנודד מקינו וחדל מפריה ורביה כך ישכלו את זרעם או בשעת לידה או יתעכל בבטן ויפילו או בשעת הריון לא יקלוטו כי מה בצע בגדלם את בניהם שהם יגדלו ושכלתים מאדם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי גם" - לאבות "אוי להם בשורי מהם" - כמו בסורי מהן והוא מן מסורות כתבין שי"ן וקריין סמ"ך ד"א כעוף יתעופף כבודם וגו' כעוף זה שפורח ואיננו כן יעוף ויברח כל כבודם כל מה שנצטערו בבניהם בליד' ובהריון מלידה זה צער לידה ומבטן אלו ימי העיבור ומהריון בשעת תשמיש כל טרחם זה יכלה כיצד שהרי כשיגדלו את בניהם ושכלתים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפרים כאשר ראיתי לצור" - בשלוותה מעטיר' ועשירה על כל המדינות כן ראיתי לאפרים שתולה בנוה ואפרים מה גמול שלם לי נתעסק להוציא אל הורג בניו לזובחם לעכו"ם של מולך כן תירגם יונתן

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תן להם ה' מה תתן" - הנביא מתפלל שימותו קטנים שאינו דומה אבלו של קטן לאבלו של גדול לפיכך אם אי אפשר מלידה ומבטן ומהריון שכבר נגזר מבריאת עולם (בראשית ג) ואל אישך תשוקתך תן להם מהרה בקטנותם מה שאתה אומר ליתן להם לאחר זמן שאמרת כי אם יגדלו את בניה' ושכלתים "תן להם רחם משכיל" - בשעה שיוצאין לאויר עולם ימותו או יצטמקו שדי אמן שלא יהא להם חלב להניק

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל רעתם בגלגל" - שם הרבו לעבוד ע"א בבמות לפי שהיה שם המשכן בתחלה היו אומרים להם נביאי הבעל שהוא מקום נבחר והוא היה למלכי ישראל "לא אוסיף אהבתם" - לאהוב אותם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרי בל יעשון" - לא טוב להם לפרות ולרבות שהרי גם כי ילדו והמתי מחמדי בטנם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימאסם אלהי" - איננו קללה אלא בשורה עתיד הוא למאסם