רש"י על הושע ו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכו ונשובה" - יאמרו לכו ונשובה וגו' "יך ויחבשנו" - יך ל' הווה הוא הוא מכה אותנו והוא יחבשנו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחיינו מיומים" - יחזקנו משתי פורענות שעברו עלינו משתי מקדשות שחרבו

"ביום השלישי" - בבנין בית השלישי יקימנו

"מיומים" - משתי עתים שעברו עלינו

"ביום השלישי" - בעת השלישי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לדעת את ה'" - באמת ובתמים נכונים כשחר זה אשר נכון מוצאו

"ויבא כגשם לנו" - כגשם הבא להיות חיים לעולם שאז יבא להורות חיים שיבאו לנו

"יורה ארץ" - ירוה ארץ

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אעשה לך" - מפני מדת הדין איך אוציא משפטיך לאור "וחסדכם כענן בוקר" - כל טובתכם וצדקתכם אינה כלום

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן חצבתי בנביאים" - על אשר חצבתי עליהם דברי על ידי הנביאים והם לא נזהרו בהם לפיכך

"הרגתים באמרי פי" - בשביל אמרי פי כך תירגם יונתן ע"כ כמו על אשר וכן כי על כן ראיתי פניך (בראשית לג) כי על כן לא נתתיה לשלה בני (שם לח)

"ומשפטיך אור יצא" - בתמיה ואיך אוכל לשאת לכם פנים מפני מדת הדין ומוסב על מה אעשה לך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודעת אלהים" - חפצתי מעולות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאדם" - כאדם הראשון "שם בגדו בי" - בארץ טובה שהושבתים בה שם בגדו בי כאדם שהכנסתיו לגן עדן ועבר על מצותי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עקובה מדם" - מליאה אורבי רציחה כמו ואת עקבו ויעקבני

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכחכי איש גדודים" - וכאסיפת איש ציד דגים האוספם בחכה יחד כן חכי גדודיהם חבורות כהניהם המתחברי' ללכת בדרך ירצחו שם כולם שכם אחד

"כי זמה עשו" - כי עצה היא אשר נתיעצו לפני אסיפתם לאיזה מקום ילכו לרצח ולשלול שלל וכחכי אימדור"ש בלעז ואף בל' משנה חכי ל' חיבור הוא (ב"ק קי"ט יע"ש) ולא יטיל בו יותר משלשה חכין הם תפירות שהסורק מחבר בהן שני ראשין מן הבגד יחד כשחובטו במקלות ולשון זה משלי והגון בעיני וכן פירושו וכשיש בהם חבור אדם הנאספים יחד חבר כהנים הוא לרצח והראשון מדברי ר"מ שליח צבור זצ"ל

"שכמה" - לשון כת אחת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שערוריה" - י"ת ל' שינוי ששינו את דרכם וכן שמה ושערוריה (ירמיהו ה)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם יהודה" - אף הוא הואיל וקלקל

"שת" - המשית זמן פורענות לה

"קציר" - עת סילוקה וגלותה כמו עוד מעט ובאה עת הקציר לה (שם נא) בפורענות בבל בספר ירמיהו

"בשובי שבות עמי" - בהוכיח אותם לשובב משובותם

"שבות עמי" - לשון משובה נערות ויולדות אינווייזור"א בלע"ז וכן בנים שובבים (שם ג) הבת השובבה (שם לא)