רש"י על דברי הימים ב כד ח

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק כד
ב • ג • ה • ו • ז • ח • יא • יג • יד • כ • כג • כה • כו • 


"ויעשו ארון אחד" - ובמלכים (ב' יב) כתיב ויקוב חור בדלתו ע"י אותו חור היו זורקין בארון ההקדשות ולא לפתוח הדלת פן יבא רמאי ויגנוב ממנו

"ויתנהו בשער בית ה' חוצה" - כדי שיוכלו לבא אליו כל נדיב לב לתת בו את תרומת ה'