רש"י על דברי הימים ב כ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועמהם מהעמונים" - זה עמלק ולמה נקראו עמונים לפי ששינה כסותו ולשונו כעמונים ונתערבו בהם ובא להלחם בישראל וכן מוכח למטה בענין ובעת החלו ברינה ותהלה נתן ה' מארבים על בני עמון ומואב והר שעיר וגו' נמצא שהעמונים שנאמר כאן הם עמלקים ששינו לשונם וכסותם והוא שיסד הקליר בפרשת זכור זכור עריץ בעמונים נחבא פרץ כרמי עין גדי כהובא כלומר זכור מה שעשה עמלק העריץ שנחבא בין העמונים ובא לפרוץ כרמי ישראל באותו זמן כדכתיב והנם בחצצון תמר היא עין גדי ועין גדי סמוך למחוז של עמלק כמו שנאמר בלך לך (בראשית יד) ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמורי היושב בחצצון תמר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היא עין גדי" - כלומר שאמרו לו כבר באו כל כך בקרוב לנו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם מכל ערי יהודה" - שלא תאמר כשאמר בתחלה ויקבצו יהודה לבקש אלו יושבי ירושלים לבד הם אלא מכל ערי יהודה באו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה מושל בכל ממלכות הגוים ובידך כח וגבורה" - לנהוג ממשלתך עליהם לכך אנו מבקשים ממך לעזרונו מהם

"ובידך כח" - בעל כח וגבורה (הרדי"ן בלע"ז)

"ואין עמך להתיצב" - אין שום בריה יכולה לעמוד נגדך בכל ממלכות הגוים דוגמתו (יהושע א') לא יתיצב איש לפניך וכן (מלכים א) מי הוא לפניו יתיצב (כך פי' רבינו מנחם בר חלבו זצ"ל)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותתנה לזרע אברהם" - לפיכך עליך להחזיקה בידם ולגרש העמי' האלה כי אפי' מלך ואפי' שום אדם כשנתן מתנה לאוהבו ובא אחר לגוזלו הימנו דוחק בעצמו להחזיקה בידו כ"ש אתה ושמא תאמר לא נתתיה לכם אלא לפי שעה בשביל כך נאמר לעיל ירושת עולם נתת לנו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר" - שאם תבוא עלינו רעה חרב שפוט או שום דין ודבר ורעב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונזעק אליך מצרתינו" - בבית המקדש "ותשמע ותושיע" - כאשר התפלל לפניך שלמה והבטחתו לעשות כך כמ"ש (לעיל ב' ו') ואם ינגף עמך וכל הפרשה עד וסלחת ונתת לאיש ככל דרכיו ויעתר לו ה' כדכתיב (שם) וירא ה' אל שלמה ויאמר לו שמעתי את תפלתך וכל הפרשה עד ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם ועתה אני מתפלל שתזכור אותה הבטחה שהבטחתו ותשמע ותושיענו מאויבינו הבאים עלינו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה" - על כל זאת שהבטחתנו להושיענו מאויבנו הבאים עלינו

"הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם" - להלחם

"בבואם מארץ מצרים" - ועליהם היה לזכור את החסד ולבא בעזרתינו והם לא די להם שאינן זוכרין לנו אותו החסד להיות עמנו בכל צרותינו אלא שגומלין אלינו רעה ובאין עלינו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לגרשינו מירושתך אשר הורשתנו" - אתה בעצמך ולפיכך מה יש להם לערער על ירושתינו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עליך עינינו" - להושיענו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גה טפם" - כמנהג שהגדודים באים על הארץ בורחים מן הכפרים לערי מבצריהם טפם נשיהם ובניהם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תיראו ואל תחתו" - מוסב על שאמרו אין בנו כח לפני ההמון והנביא אמר להם אף על פי שהם רבים מכם אל תיראו מהם "כי לא לכם המלחמה כי לאלהים" - מוסב על ואנחנו לא נדע והשיב הנביא ודאי כאשר אמרתם שעל הקב"ה עיניכם ובטחונכם להושיעכם כן יעשה כי לא לכם המלחמה כי לאלהים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במעלה הציץ" - שם מקום

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התיצבו" - מוסב על לא לכם המלחמה

"וראו את ישועת ה'" - מוסב למעלה הלא אתה אלהינו הורשתנו ואמר להם הקב"ה הדין עמכם עלי להחזיקה בידכם

"מחר צאו" - ואלחם בעדיכם והם האמינו ונזדרזו וישכימו בבקר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותאמנו" - ותהיו בני אמונה ותצליחו דוגמא (ישעיהו ז') לא תאמינו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתן ה' מארבים" - נתן מארבים להשמידם ולהחרימם דוגמא באביה בן רחבעם (לעיל ב' י"ג) וירבעם היסב את המארב כמו כן הסיבם הקב"ה זה בזה ושוב חזר מואב ועזר לבני עמון וקמו שניהם על בני שעיר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר שעיר להחרים וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו" - הסיבן הקב"ה זה אל זה להשחיתם עד כלותם עד שנפלו ההגרים לארץ לאין פליטה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאין משא" - מרוב

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נקהלו לעמק ברכה" - לאותו עמק שלאחר כן נקרא עמק ברכה על שם המעשה כמו שמפורש בסמוך כדאמר כי שם ברכו את ה' והודו על כל הטובה אשר עשה להם שעזרם מאויביהם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבאו ירושלים בנבלים ובכנרות ובחצצרות" - הרי ג' כלי שיר כנגד ג' כל איש יהודה וירושלים ויהושפט

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילך בדרך אביו אסא ולא סר" - מאיזה דבר לא סר "לעשות הישר" - מדרך הטוב והישר של אביו לא סר אבל מדרכו הרעה של אסא סר כמו שכתוב (לעיל ב' טו) ויוצא אסא כסף וזהב וכל הפרשה אבל יהושפט לא עשה כן אלא בטח כל ימיו בהקב"ה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדברי יהוא בן חנני" - שאמר אל המלך יהושפט (שם י"ט) הלרשע לעזור

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא עצרו" - פתרון לא עצרו כח האניות ללכת וישברו