רש"י על דברי הימים ב יז


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בדרכי דוד אביו הראשנים" - ולא האחרונים שפשע במעשה בת שבע וגם הסית אותו שטן למנות את ישראל ועיקר ויש מפרשים ראשונים ראש לשלמה ורחבעם שלמה נשיו הטו לבבו באחרית ימיו ובנה במה לכמוש תועבת מואב ולמולך שקוץ בני עמון ורחבעם כתיב (לעיל ב יב) ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת ה' ולא כאביו שכתוב בו במלכים (א' ט') ולא היה לבו שלם עם ה' אלהיו ולא כאסא שלא נשען בה' אלא כדוד אביו שלא היה לו אלא לב אחד לאביו שבשמים

"ולא דרש לבעלים" - כמעשה ישראל שבימיו כי אחאב היה בימיו שעבד את הבעלים הוא וישראל שבימיו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגבה לבו בדרכי ה'" - גבה לבו בדבר זה שלא הלך כי אם בדרכי ה' דוגמא (שמות ל"ה) אשר נשא לבן אתנה בחכמה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שלח לשריו לבן חיל" - כך היה שמו ויש מפרשים שלח לשריו כל שר בן חיל וקשיא לי א"כ לא היה לומר אלא לעובדיה אלא ממה שאמר ולעובדיה מכלל לבן חיל שם אדם הוא

"ללמד בערי יהודה" - תורה ולהורות בני ישראל

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועמהם" - מן הלוים שמעיהו ונתניהו וגו'

"ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים" - כי על הכהנים והלוים ללמד ולהורות כדכתיב (דברים כ"ד) ככל אשר יורו אתכם הכהנים והלוים והשרים הלכו עמהם לפי שלא ימרו את פיהם ולהכריחם לשמוע להם ולשמור לעשות כמצות השופטים דוגמת (שם ט"ז) שופטים ושוטרים תתן לך שופטים לשפוט את העם ושוטרים להכריחם ולעשות צווי השופטים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי פחד ה' על כל ממלכות הארצות" - בזכות שלמדו תורה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכסף משא" - משאות של כסף דוגמא (ישעיהו מ"ז) היו נשואותיכם עמוסות משא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי יהושפט הולך וגדל" - שלשה שנאמר כלשון זה יצחק שמואל יהושפט אבל משה דוד מרדכי נאמר בהם וגדול אבל יצחק שמואל יהושפט כתוב בהם וגדל שאין נכון לומר וגדול בשמואל כתיב ויגדל הנער שמואל עם ה' וח"ו לומר גדול עם ה' וכאן כמו כן גדל עד למעלה לכן לא הגון לומר גדול וכן ביצחק

"בירניות" - מגזרות בירה מגדלים גדולים לחוזק

"וערי מסכנות" - ערי אוצרות לתת בהם תבואה ויין ודגן

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל ידו" - אצלו דוגמא חלקת יואב על ידי (שמואל ב' י"ד)

"המתנדב לה'" - דוגמא (שופטים ה') המתנדבים בעם ברכו ה'