רש"י על דברי הימים א ט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל ישראל התיחשו" - אמרתי לך קצת מן יחוסן מה שמצאתי אבל עיקר יחוסן על ספר מלכי ישראל ויהודה שהגלו לבבל במעלם ועמהם הייתי אני עזרא ויחוסם מצאתי כתוב וכתבתיו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועד הנה בשער המלך מזרחה" - פתרון עד מהלאה עד שער ששמו שער המלך המזרחה המה השוערים שלום ואחיו ממחנות בני לוי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שומרי הספים לאהל" - שלום בן קורא ואחיו לבית אביו הקרחים שומרי הספים של אוהל מועד שלא היו מניחים שום אדם לבא אל אהל מועד כי אם הכהנים בעבודתן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופינחס בן אלעזר נגיד היה עליהם לפנים ה' עמו" - שנתנבא לפנים ורבותינו אמרו הוא פנחס הכהן ועל שלא התיר ליפתח נדרו נסתלקה השכינה ממנו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם" - בקיומם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשבעת הימים" - לסוף שבעת הימים

"מעת אל עת" - משבעה לשבעה כל משמרת בשבתם

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והם על המפתח" - על מפתח העזרה

"ולבקר לבקר" - לפתוח

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומהם על כלי" - כלי שרת במספר יוציאום ובמספר יביאום

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואלה המשוררים וגו'" - פטורים מכל דבר המלאכה כי אם לשיר שירה

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשבעל" - הוא איש בושת ולכך כינהו בושת לפי שבעל לשון אדני הוא וכינהו בושת ל' גנאי

"מריב בעל" - זה מפיבושת א"ר יצחק בר שמואל מנרבונא משעה שעבדו ישראל את הבעל נקרא הבעל שם בושת דכתיב לקטר לבושת לקטר לבעל (ירמיהו י"א) כי הבעל הוא בושת וגדעון נקרא ירובעל על שסירב לו בעל (שופטים ו') ונקרא ירובשת דכתיב על אבימלך מי הכה אבימלך בן ירובשת וגו' בס' שמואל (ב' י"א) ונקרא ירובשת וירובעל כי בעל ובשת אחד הוא