רש"י על דברי הימים א ז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולבני יששכר תולע ופואה ישוב ושמרון" - בחומש כתיב (בראשית מ"ז) ויוב יוב היה שמו ולפי שנתיישבו ללמוד תורה דכתיב (לקמן י"ב) מבני יששכר יודעי בינה לעתים לכך זכה ונקרא ישוב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני תולע" - מספרם בימי דוד עשרים ושנים אלף ושש מאות כל אלה בני תולע לבד מבני עזי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני עזי וגו' שלשים וששה אלף כי הרבו נשים ובנים" - וכל אלה היו לבד מאותן עשרים ושנים אלף ושש מאות של בני תולע

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחיהם לכל משפחות" - בין בני תולע בין בני עזי בין כל גבורי החיילים של דוד שמונים ושבעה אלף

"התיחשם לכל" - פתרון לכל היחס שלהם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנימין בלע ובכר וידיעאל" - זה שקורא בספר הישר אשבל (בראשית מ"ז)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושפים וחפים בני עיר חשם בני אחר" - עזרא שכתב ספר היחס הזה לא היה יודע אם היו מבני בנימין אם לאו לפיכך כתבם לבדם וגם משום דכתיב ומכיר לקח אשה לחפים מספקא ליה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני נפתלי יחציאל וגו'" - מה שלא נתיחס יותר זהו הטעם כמפורש בשלהי מגילת ירושלמי ג' ספרים מצא עזרא וכל אחד ואחד מן היחס ומה שמצא כתב ומה שלא מצא לא כתב ומן בני נפתלי לא מצא יותר וזהו הטעם שכל היחס הזה מייחד בדילוגים כי דילג מספר זה אל ספר זה וחברם ומה שלא היה יכול לכתוב בספר זה כתב בספר עזרא תדע כי נאמר בסמוך (לקמן ט') וכל ישראל התיחשו והנם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה הגלו לבבל פתרון אם רצונך לידע יחס עשרת שבטים לך לחלח וחבור נהר גוזן וערי מדי כי ספר דברי הימים שלהם גלה עמהם אבל יהודה מצאתי ספרן בבבל ומה שמצאתי כתבתי

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני מנשה אשריאל אשר ילדה" - פירוש אשר ילדה לו אשתו דוגמא אשר ילדה אותה ללוי במצרים (במדבר כ"ו) אבל פילגשו הארמיה ילדה את מכיר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובני אפרים שותלח וגו'" - והרגום אנשי גת וגו' כי ירדו לקחת את מקניהם ולא היו בקיאים במוצאי הדרכים ובמוצאי הארץ והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי הם היו בקיאים בארץ ההיא

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובתו שארה ותבן את בית חורון" - שארה בנאתו

"ואת אזן שארה" - על שמה קראה שם העיר

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורפח בנו" - של בריעה

"ורשף ותלח" - בנים של רפח כמו כן חשב דורות

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועל ידי בני מנשה בית שאן" - פתרון סמוך לבני מנשה כמו איש על ידו לדגליהם (במדבר ב')

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוא אבי ברזית" - שר אותה העיר ובב"ר ר' לוי ור' סימון ר' לוי אומר שהיו בנותיו נאות ונשואות לכהנים שנמשחו בשמן זית ר' סימון אומר שהיו בנותיו נאות ונשואות למלכים שנמשחו בשמן המשחה ולפי שהיו להם שמן הרבה היו מושחין בו לכך היו נאות דהא באשר כתיב וטובל בשמן רגלו (דברים ל"ג) ואמר ר' חנניה חמין ושמן שסכתני אמי החזירוני לנערותי