רש"י על דברים י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעת ההוא" - לסוף מ' יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך ואח"כ ועשית ארון ואני עשיתי ארון תחלה שכשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכפורים כי ברדתו מן ההר צוה להם על מלאכת המשכן ובצלאל עשה משכן תחלה ואח"כ ארון וכלים נמצא זה ארון אחר היה וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה אלא בימי עלי ונענשו עליו ונשבה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה" -

1. מה ענין זה לכאן?

2.ועוד: וכי מבארות בני יעקן נסעו למוסרה, והלא ממוסרות באו לבני יעקן, שנאמר (במדבר לג לא) "וַיִּסְעוּ מִמֹּסֵרוֹת" וגו'?

3. ועוד: "שָׁם מֵת אַהֲרֹן" - והלא בהר ההר מת? צא וחשוב ותמצא שמונה מסעות ממוסרה להר ההר?

אלא אף זו מן התוכחה: ועוד עשיתם זאת כשמת אהרן בהר ההר לסוף ארבעים שנה ונסתלקו ענני כבוד, יראתם לכם ממלחמת מלך ערד, ונתתם ראש לחזור למצרים,

וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן, ומשם למוסרה, שם נלחמו בכם בני לוי והרגו מכם ואתם מהם, עד שהחזירו אתכם בדרך חזרתכם, ומשם חזרתם הגדגדה הוא חור הגדגד.

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומן הגדגדה וגו'" - ובמוסרה עשיתם אבל כבד על מיתתו של אהרן שגרמה לכם זאת ונדמה לכם כאלו מת שם וסמך משה תוכחה זו לשבירת הלוחות לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה כיום שנשתברו בו הלוחות ולהודיעך שהוקשה לו מה שאמרו נתנה ראש לפרוש ממנו כיום שעשו בו את העגל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעת ההוא הבדיל ה' וגו'" - מוסב לענין הראשון

"בעת ההוא" - בשנה הראשונה לצאתכם ממצרים וטעיתם בעגל ובני לוי לא טעו הבדילם המקום מכם וסמך מקרא זה לחזרת בני יעקן לומר שאף בזו לא טעו בה בני לוי אלא עמדו באמונתם

"לשאת את ארון" - הלוים

"לעמוד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו" - הכהנים והוא נשיאת כפים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כן לא היה ללוי חלק" - לפי שהובדלו לעבודת מזבח ואינן פנויין לחרוש ולזרוע "ה' הוא נחלתו" - נוטל פרס מזומן מבית המלך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנכי עמדתי בהר" - לקבל הלוחות האחרונות ולפי שלא פי' למעלה כמה עמד בהר בעלי' אחרונה זו חזר והתחיל בה "כימים הראשונים" - של לוחות הראשונות מה הם ברצון אף אלו ברצון אבל האמצעיים שעמדתי שם להתפלל עליכם היו בכעס

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר ה' אלי וגו'" - אף ע"פ שסרתם מאחריו וטעיתם בעגל אמר לי (שמות לב) לך נחה את העם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועתה ישראל" - אף על פי שעשיתם כל זאת עודנו רחמיו וחבתו עליכם ומכל מה שחטאתם לפניו אינו שואל מכם כי אם ליראה וגו' "כי אם ליראה וגו'" - (ברכות לג) רבותינו דרשו מכאן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשמור את מצות ה'" - ואף היא לא לחנם אלא לטוב לך שתקבלו שכר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן לה' אלהיך" - הכל ואעפ"כ רק באבותיך חשק ה' מן הכל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכם" - כמו שאתם (רואים אתכם) חשוקים מכל העמים היום הזה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערלת לבבכם" - אוטם לבבכם וכיסויו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואדני האדנים" - לא יוכל שום אדון להציל אתכם מידו

"לא ישא פנים" - אם תפרקו עולו

"ולא יקח שחד" - לפייסו בממון

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשה משפט יתום ואלמנה" - הרי גבורה ואצל גבורתו אתה מוצא ענותנותו (מגילה לא) "ואהב גר לתת לו לחם ושמלה" - ודבר חשוב הוא זה שכל עצמו של יעקב אבינו על זה התפלל (בראשית כח) ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי גרים הייתם" - מום שבך אל תאמר לחברך

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את ה' אלהיך תירא" - ותעבוד לו ותדבק בו ולאחר שיהיו בך כל המדות הללו אז בשמו תשבע