רש"י על במדבר לב


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עטרות ודיבון וגו'" - מארץ סיחון ועוג היו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האחיכם" - לשון תמיהה הוא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולמה תניאון" - תסירו ותמניעו לבם מעבור שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקדש ברנע" - כך שמה ושני קדש היו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקנזי" - (סוטה יא) חורגו של קנז היה וילדה לו אמו של כלב את עתניאל

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וינעם" - ויטלטלם מן נע ונד (ס"א וטלטלם בנע ונד)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לספות" - כמו (ישעיהו כט) ספו שנה על שנה (ירמיהו ז) עולותיכם ספו וגו' לשון תוספת

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבנה למקננו פה" - חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם שהקדימו מקניהם לטפם אמר להם משה לא כן עשו העיקר עיקר והטפל טפל בנו לכם תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנחנו נחלץ חשים" - נזדיין מהירים כמו (ישעיהו ח) מהר שלל חש בז (שם ה) ימהר יחישה

"לפני בני ישראל" - בראשי גייסות מתוך שגבורים היו שכן נאמר בגד (דברים לג) וטרף זרוע אף קדקד ואף משה חזר ופירש להם באלה הדברים (שם ג) ואצו אתכם בעת ההיא וגו' חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל וביריחו כתיב (יהושע ו) והחלוץ הולך לפניהם זה ראובן וגד שקיימו תנאם

"וישב טפנו" - בעודנו אצל אחינו

"בערי המבצר" - שנבנה עכשיו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעבר לירדן וגו'" - בעבר המערבי "כי באה נחלתנו" - כבר קבלנוה בעבר המזרחי

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לצנאכם" - תיבה זו מגזרת (תהלים ח) צנה ואלפים כלם לג שאין בו אל"ף מפסיק בין נו"ן לצד"י ואל"ף שבא כאן אחר הנו"ן במקום ה"א של צנה הוא מיסודו של ר' משה הדרשן למדתי כן "והיצא מפיכם תעשו" - לגבוה שקבלתם עליכם לעבור למלחמה עד כבוש וחלוק שמשה לא בקש מהם אלא ונכבשה ואחר תשובו והם קבלו עליהם עד התנחל הרי הוסיפו להתעכב שבע שחלקו וכן עשו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר בני גד" - כולם כאיש אחד

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצו להם" - כמו עליהם ועל תנאם מינה אלעזר ויהושוע כמו (שמות יד) ה' ילחם לכם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתנו אחזת נחלתנו" - כלומר בידינו וברשותנו תהי אחוזת נחלתנו מעבר הזה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערי מבצר וגדרות צאן" - זה סוף הפסוק מוסב על תחלת הענין ויבנו בני גד את הערים הללו להיות ערי מבצר וגדרות צאן

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם" - נבו ובעל מעון שמות ע"א הם והיו האמוריים קורים עריהם ע"ש ע"א שלהם ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים וזהו מוסבות שם נבו ובעל מעון מוסבות לשם אחר "ואת שבמה" - בנו שבמה והיא שבם האמורה למעלה

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויורש" - כתרגומו ותריך שתיבת רי"ש משמשת שתי חלוקות ל' ירושה ולשון הורשה שהוא טירוד ותירוך

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חותיהם" - כפרניהון "ויקרא אתהן חות יאיר" - לפי שלא היו לו בנים קראם בשמו לזכרון

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקרא לה נבח" - לה אינו מפיק ה"א וראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן לפי שלא נתקיים לה שם זה לפיכך הוא רפה שמשמע מדרשו כמו לא ותמהני מה ידרוש בשתי תיבות הדומות לה (רות ב) ויאמר לה בועז (זכריה ה) לבנות לה בית חסלת פרשת מטות