רש"י על במדבר טז יב

<< רש"י על במדבר • פרק טז
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כב • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לד • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וישלח משה וגו'" - (סנהדרין קי) מכאן שאין מחזיקין במחלוקת שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום

"לא נעלה" - פיהם הכשילם שאין להם אלא ירידה