רש"י על במדבר ח


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

(במדבר ח ב): "בהעלתך" - למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? - לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: 'חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות'.

"בהעלתך" - על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה.

ועוד דרשו רבותינו: מכאן, שמעלה היתה לפני המנורה, שעליה הכהן עומד ומטיב.

"אל מול פני המנורה" - אל מול נר אמצעי שאינו בקנים, אלא בגוף של מנורה.

"יאירו שבעת הנרות" - ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהן, וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול האמצעי.

ולמה? - כדי שלא יאמרו 'לאורה הוא צריך'.

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש כן אהרן" - (ספרי) להגיד שבחו של אהרן שלא שינה:

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וזה מעשה המנורה" - (שם) שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה לכך נאמר וזה

"מקשה" - בטדי"ץ בלע"ז לשון דא לדא נקשן (דנייאל ה) עשת של ככר זהב היתה ומקיש בקורנס וחותך בכשיל לפשט איבריה כתקונן ולא נעשית איברים איברים ע"י חבור

"עד ירכה עד פרחה" - ירכה היא השידה שעל הרגלים חלול כדרך מנורות כסף שלפני השרים

"עד ירכה עד פרחה" - כלומר גופה של מנורה כולה וכל התלוי בה

"עד ירכה" - שהוא אבר גדול

"עד פרחה" - שהוא מעשה דק שבה הכל מקשה ודרך עד לשמש בלשון זה כמו (שופטים טו) מגדיש ועד קמה ועד כרם זית

"כמראה אשר הראה וגו'" - כתבנית אשר הראהו בהר כמו שנאמר (שמות כה) וראה ועשה כתבניתם וגו'

"כן עשה את המנורה" - מי שעשאה ומ"א ע"י הקב"ה נעשית מאליה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קח את הלוים" - קחם בדברים אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הזה עליהם מי חטאת" - של אפר הפרה מפני טמאי מתים שבהם

"והעבירו תער" - מצאתי בדברי רבי משה הדרשן לפי שנתנו כפרה על הבכורות שעבדו ע"א והיא קרויה זבחי מתים והמצורע קרוי מת הזקיקם תגלחת כמצורעים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולקחו פר בן בקר" - והוא עולה כמ"ש ועשה את הא' עולה והוא קרבן צבור בע"א

"ופר שני" - (ת"כ) מה ת"ל שני לומר לך מה עולה לא נאכלת אף חטאת לא נאכלת (ע"כ דברי ר"מ) ובזו יש סמך לדבריו בת"כ ואומר אני שהוראת שעה היתה ששעיר היה להם להביא לחטאת ע"א עם פר העולה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והקהלת את כל עדת" - לפי שהלוים נתונים קרבן כפרה תחתיהם יבואו ויעמדו על קרבנם ויסמכו את ידיהם עליהם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והניף אהרן את הלוים תנופה" - כדרך שאשם מצורע טעון תנופה חי שלש תנופות נאמרו בפרשה זו הראשונה לבני קהת לכך נאמר בם והיו לעבוד את עבודת ה' לפי שעבודת קדש הקדשים עליהם הארון והשלחן וגו' השניה לבני גרשון לכך נאמר בם תנופה לה' שאף עליהם היתה עבודת הקודש יריעות וקרשים (צ"ל וקרסים דאלו קרשים ביד משא בני מררי) הנראות בבית קודש הקדשים והשלישית לבני מררי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתנים נתנים" - נתונים למשא נתונים לשיר

"פטרת" - פתיחת

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לי כל בכור" - שלי היו הבכורות בקו הדין שהגנתי עליהם בין בכורי מצרים ולקחתי אותם לי עד שטעו בעגל ועכשיו ואקח את הלוים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתנה וגו'" - ה' פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה להודיע חבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין ה' חומשי תורה וכך ראיתי בב"ר

"ולא יהיה בבני ישראל נגף" - שלא יצטרכו לגשת אל הקדש שאם יגשו יהיה נגף

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו'" - משה העמידן ואהרן הניפם וישראל סמכו את ידיהם

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר צוה ה' וגו' כן עשו" - להגיד שבח העושין והנעשה בהם שאחד מהן לא עכב

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זאת אשר ללוים" - שנים פוסלים בהם ואין המומים פוסלים בהם

"מבן חמש ועשרים" - ובמקום אחר אומר (במדבר ד) מבן שלשים שנה הא כיצד (חולין כז) מבן כ"ה בא ללמוד הלכות עבודה ולומד חמש שנים ובן ל' עובד מכאן לתלמיד שלא ראה סי' יפה במשנתו בחמש שנים ששוב אינו רואה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יעבוד עוד" - עבודת משא בכתף אבל חוזר הוא לנעילת שערים ולשיר ולטעון עגלות וזהו ושרת את אחיו עם אחוהי כתרגומו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמר משמרת" - לחנות סביב לאהל ולהקים ולהוריד בשעת המסעות