רש"י על אסתר ה


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלכות" - בגדי מלכות ורבותינו אמרו שלבשתה רוח הקדש כמו דאת אמר (דברי הימים א י"ב) ורוח לבשה את עמשי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד חצי המלכות" - דבר שהוא באמצע ובחצי המלכות הוא בית המקדש שהתחילו לבנותו בימי כורש וחזר בו וצוה לבטל המלאכה ואחשורוש שעמד אחריו גם הוא ביטל המלאכה ופשוטו של מקרא אף אם תשאלי ממני חצי המלכות אתן לך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבוא המלך והמן" - רבותינו אמרו טעמים הרבה בדבר מה ראתה אסתר שזימנה את המן כדי לקנאו במלך ובשרים שהמלך יחשוב שהוא חשוק אליה ויהרגנו ועוד טעמים רבים "אל המשתה" - כל סעודה נקראת על שם היין שהוא עיקר

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומחר אעשה כדבר המלך" - מה שבקשת ממני כל הימים לגלות לך את עמי ואת מולדתי

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתאפק" - נתחזק לעמוד על כעסו כי היה ירא להנקם בלא רשות ויתאפק אישטני"ר בלע"ז

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איננו שוה לי" - איני חש לכל הכבוד אשר לי

"בכל עת וגו'" - אמרו רבותינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמו לעבד על חוסר מזונות כשנתמנו ראשי גייסות מרדכי והמן במלחמה אחת