רש"י על איוב כז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוסף" - עמדו ריעיו מענות כאשר הוכיחם אליהוא כי עמדו ולא ענו עוד (לקמן לב)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חי אל" - שבועה היא כי באמת הסיר את משפטי ומכאן דרש ר' יהושוע שמאהבה עבד איוב את המקום אין אדם נודר בחיי המלך אלא א"כ אוהב את המלך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם אצדיק אתכם" - אם אומר הדין עמכם לחייבני

"לא אסיר תומתי" - לא אודה לדבריכם לומר שאיני תם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בצדקתי החזקתי" - לומר שאני צדיק

"לא יחרף לבבי" - אותי מימי מכל דרך ומדה שנהגתי בימי ועל כרחו יהי כרשע אויבי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי מה תקות חנף" - כי למה אהיה רשע וגזלן מה סופו של רשע הגוזל ממון

"כי ישל" - כי ישליך המקום את נפשו מעליו לשון של נעלך (שמות ג) ונשל הברזל (דברים יט)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם על שדי יתענג" - כפל התמיהה היא ככל התמיהות הכפולות שכן דרך הראשונה בה"א והשנייה באם כמו הירוצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים (עמוס ו) היש בלשוני עולה ואם חכי לא יבין הוות (לעיל ו) אף כאן הצעקתו ישמע אל אם על שדי יתענג שמא או מי שהוא רשע חנף יכול הוא להתענג ולסמוך על ישועת הקב"ה ולקרא אליו בעת צרתו בתמיה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אורה אתכם" - מה המדה שביד אל ודרך אשר עם שדי לא אכחד כמו כי ידע דרך עמדי (לעיל כג)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כולכם חזיתם" - שזה חלק אדם רשע

"ולמה זה הבל תהבלו" - להיות רשעים וחניפים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם ירבו בניו למו חרב" - ירבו וימותו ביסורים ותחלואים עד כי ישמחו אלמנותיו במיתתן ולא תבכינה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכסף נקי" - כספו של רשע לנקי יחלקנו הקב"ה)

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנה כעש" - כתולע הבונה חור שאינו מתקיים וכסוכה שעשה נוצר התאנה והכרם שאינה של קיימא (ע"א נוצר הכרם שאינו שומרה בכל עת זה שמעתי סא"א)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשיר ישכב" - ימות בעשרו ופעמים שלא יאסף לקבורה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלהות" - שדים

"גנבתו סופה" - ותשליכהו לדראונים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלך עליו" - המשליך עליו רעה ולא יחמול

"מידו" - של רשע ומכחו וממקומו

"ברוח יברח" - בן עצתו שהיה מסייעו בתחלה יברח מעזור ידו בשעת כשלונו כמו שעשה חרבונה להמן (מגילה ז)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישפוק עלימו כפימו" - היודעים (אותו) לפנים ועתה רואים בשברו