רש"י על איוב כו


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונשמת מי יצאה ממך" - מי שם בך הרוח הזה שיצא מפיך מי לא ידע זאת

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרפאים" - גיהנם המרפה את הבריות

"יחוללו" - שבעה חללים שלו

"מתחת מים ושוכניהם" - בעמקי עמקים וגם הוא

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערום שאול נגדו" - לדעת ולראות את כל מה שבתוכו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על בלימה" - אין כלום ביסוד כי הם עומדים באויר על חוזק זרועותיו של הקב"ה ודונש פי' בלימה מישור כמו (תהלים לב) במתג ורסן עדיו לבלום (כך ראיתי סא"א)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא נבקע ענן" - מעולם שיפלו מימיו ביחד

"תחתם" - תחת המים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מאחז" - במחיצות פני כסא הכבוד כולו כגון ישת חשך סתרו (שם יח)

"ופרשז" - על הכסא עננו כמו ודמות על ראשי החיות רקיע (יחזקאל א)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חוק חג" - קומפ"ש בלע"ז‏[1] לשון ובמחוגה יתארהו (ישעיהו מד) סיבבו בחול להיות לו (החול) חוק גבול עולם ולא יעבור הים אותו חוג עד שיכלה אור וחשך

  1. ^ עגול ככדור (אלמוני לפי תרגום גוגל שפות רש"י)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירופפו" - כשבראם והקרישם היו רופפים וגער בהם ועמדו ביובש ובחוזק

"ויתמהו" - תוהה ועולה (ס"א כאדם תוהה ועומד) במקום אחד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רגע הים" - כמו עורי רגע (לעיל ז)

"נקמט" - קמטים קמטים נעשו (כך כשאמר יקוו המים נאספו מפשיטתן ונקמטו קמטים קמטים) עד שנקוו למקום אחד המוכן להם

"מחץ רהב" - מצריים קרויין רהבים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוחו שמים שפרה" - בדבריו וברוח פיו איהל כמו ונטה אהל שפרירו (ירמיהו מב)

"חוללה ידו" - את פרעה הנקרא נחש בריח (ישעיהו כז) לשון חיל וצרה וכן במקום אחר הלא זאת היא המחצבת רהב מחוללת תנין (שם נא) ל"א יסדה ידו את לויתן כמו גבעות חוללתי (משלי ח)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קצות דרכיו" - קלות ומועטות לפי שאר גדולות שבו

"ומה שמץ דבר נשמע בו" - מה רמז דבר אדם יכול להבין מפעלותיו ד"א שמץ כמו לשמצה לגנות