רש"י על איוב ב


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אי מזה תבוא" - איה מקום שתוכל לומר מזה אני בא

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחזיק" - אוחז כמו (שמות ד) וישלח ידו ויחזק בו מחזיק באזני כלב (משלי כו)

"ותסיתני בו" - הסיתני לבולעו כל לשון הסתה אינו אלא לשון המשכה שממשיך את האדם לעצתו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עור בעד עור" - אבר בפני אבר כן דרך בני אדם כשרואה החרב באה על ראשו מגין בזרועו לפניו וכ"ש כל אשר לאיש בממון יתן

"בעד נפשו" - בפני נפשו להגין לפי שזה יודע בנפשו שנתחייב לפיכך אינו מצטער על ממונו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אולם" - אבל

"אם לא" - תראה בו מיד שעל פניך יברכך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך את נפשו שמור" - שלא תצא מכאן אמרו חכמים קשה היה צערו של שטן יותר משל איוב כאומר לחבירו שבור חבית זו ושמור יינה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להתגרד בו" - בדלי"ת כתוב ולשון משנה היא גורדו ומעמידו על גלדו אבל גורר ברי"ש אינו אלא לשון סחיבה כמו גורר אדם מטה וספסל

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מחזיק" - אוחז

"ומת" - לשון צווי כמו ומת בהר (דברים לב)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם" - לא די שבראנו אלא גם את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל בתמיה

"בשפתיו" - אבל בלבו חטא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רעי איוב" - אוהביו

"לנוד" - כמו מי ינוד לך (ישעיהו נא) לא תנודו לו (ירמיהו טו)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השמימה" - כלומר למעלה מראשיהם (הרבה) והוא היה להם מנהג אבל

"ולא הכירוהו" - כי נשתנו פניו מחמת הייסורין

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לארץ" - על הארץ לצער בצערו