רמב"ן על שמות לח כב

<< | רמב"ן על שמותפרק ל"ח • פסוק כ"ב |
ח • כא • כב • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה'" - הענין כי על פיו נעשה הכל כי הוא המורה לכל החכמים ולפניו היו עושים כולם ומראים אליו כל מלאכתם כמו שאמר (לעיל לה לד) ולהורות נתן בלבו אבל גם כל חכמי לב עשו במלאכה כמו שאמר (שם לו ח) ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן ועל דעת רבותינו (ירושלמי פאה א א) יהיה זה לשבח אותו ולומר שאפילו דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו למה שנאמר למשה מסיני ולא בא הכתוב לומר שהוא עשה הכל אלא שקיים בכל הנעשה על ידו כל אשר צוה ה' את משה ולפיכך לא אמר בכל הנעשה עד הנה כאשר דבר ה' אל משה כי היה במשמע כאשר אמר משה בדבר ה' והוא שנה הסדר בהם ממה שאמר לו משה ולפיכך כלל זה בכאן לומר שעשה הכל כאשר אמר השם כמו שכתבתי למעלה (לו ח)