רמב"ן על שמות כח א

<< רמב"ן על שמות • פרק כח >>
א • ב • ה • כח • ל • לא • לה • לז • מא • 


"וטעם נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן" - שלא יחשב כי בהמשח האב לכהנו יהיו הבנים האלה כהונים אבל להם בעצמם יכהן והנה יצא פנחס ושאר הנולדים שלא נתכהנו רק אלה הארבעה הנמשחים עמו ומולדתם אשר יולידו אחרי כן