רמב"ן על שמות כג יח

| רמב"ן על שמותפרק כ"ג • פסוק י"ח |
יא • יב • יג • טז • יח • כ • כד • כה • כו • כז • כח • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות כ"ג, י"ח:

לֹֽא־תִזְבַּ֥ח עַל־חָמֵ֖ץ דַּם־זִבְחִ֑י וְלֹֽא־יָלִ֥ין חֵֽלֶב־חַגִּ֖י עַד־בֹּֽקֶר׃


"לא תזבח על חמץ דם זבחי" - לא תשחט את הפסח בארבעה עשר בניסן עד שתבער את החמץ לשון רש"י ולא תבין ממנו שירצה לדרשו אזהרה על ביעור החמץ שיהיה קודם זמן השחיטה כמו שהוזכר זה בפרק ראשון בפסחים (ה) זמן שחיטה אמר רחמנא שאין זה עיקר מדרש הכתוב כפי פסק ההלכה שם כי ביעור חמץ בערב פסח אין בו לאו מן התורה ולא אפילו לאוכל אותו אבל לפי הענין שהוא כהלכה הוא אזהרה לשוחט את הפסח על החמץ וענינו שלא יהא חמץ לאחד מבני החבורה הנמנין על הפסח בשעת השחיטה וכך כתב רש"י בפרשת כי תשא (להלן לד כה) וראוי למקרא שיאמר לא תזבח על חמץ זבחי כי הדם איננו נזבח אבל על דעת רבותינו (במכילתא כאן) הוא לרבות את הזריקה שלא יזרק על חמץ יאמר לא תשחט על חמץ ולא דם זבחי כלומר ולא דם זבחי יהיה על החמץ ומקרא קצר הוא