רמב"ן על שמות י כה

<< רמב"ן על שמות • פרק י
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יד • יז • כג • כד • כה • כט • 


"גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות" - לא אמר משה דבר זה על מנת להעשות, ולא עשה כן כלל, אבל הם דברי חיזוק, יאמר כי תכבד מאד יד ה' עליו ועל עמו עד כי גם זבחים ועולות וכל אשר לו יתן בעד נפשו.

ובאמת, כי כאשר אמר להם (שמות יב לב): "וברכתם גם אותי", היה נותן ברצונו כל מקנהו לכפר עליו, אבל לא עלה על דעת משה לעשות (משלי כא כז): "זבח רשעים תועבה", כי ה' חפץ דכאו, לא לכפר עליו רק להענישו ולנער אותו ואת כל חילו בים.

ורבותינו אמרו (מכילתא פרק יג, תנחומא בא ז) כי (שמות יב לב): "כאשר דברתם" הוא על מאמרם "גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות". אולי רצו לומר, שרמז להם לתת ככל אשר אמרו, לא שלקחו ממנו כלל; או זבחים ועולות להם כדי שיצאו, לא להקריבם עליו; וגם זה אינו נכון.