רמב"ן על שמות יד טו

רמב"ן על שמות • פרק יד
ד • ה • י • יא • יג • טו • יט • כא • כח • לא • 


"מה תצעק אלי" - אמר ר"א כי משה כנגד כל ישראל שהיו צועקים לו כמו שאמר ויצעקו בני ישראל אל ה' וא"כ למה אמר מה תצעק אלי ראוי להם לצעק ואולי יאמר מה תניחם לצעוק דבר להם ויסעו כי כבר אמרתי לך ואכבדה בפרעה (פסוק ד) ורבותינו אמרו (מכילתא כאן) שהיה משה צועק ומתפלל והוא הנכון כי לא ידע מה יעשה ואף על פי שאמר לו השם ואכבדה בפרעה הוא לא היה יודע איך יתנהג כי הוא על שפת הים והשונא רודף ומשיג והיה מתפלל שיורנו ה' דרך יבחר וזה טעם מה תצעק אלי שהיית צריך לשאל מה תעשה ואין לך צורך לצעוק כי כבר הודעתיך ואכבדה בפרעה ולא סיפר הכתוב צעקת משה כי הוא בכלל ישראל