רמב"ן על ויקרא יג יב

רמב"ן על ויקרא • פרק יג
א • ב • ג • ה • ו • יב • כט • ל • לג • מז • נב • 


"ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע" - הנה הפריחה אינה סימן טהרה עד שתפרח בכל הגוף חוץ מן המקומות שמנו חכמים במשנה (נגעים פ"ח מ"ה) שאין מעכבין את ההופך כולו לבן אם כן מהו "את כל עור הנגע" אבל פירושו וכסתה הצרעת את כל עור הנגע ומראשו ועד רגליו יאמר שהפך לבן מקום הנגע וכל הגוף הא אם הפך לבן כל הגוף ומראה הנגע חזר לבהק או נתרפא טמא הוא