רמב"ן על ויקרא ט ב

| רמב"ן על ויקראפרק ט' • פסוק ב' | >>
ב • ג • ז • ח • יז • יט • כ • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר" - נצטווה משה רבינו בקרבנות הללו כמו שאמר בסוף זה הדבר אשר צוה ה' תעשו ואם לא נזכר זה וכן ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' מלא העומר ממנו למשמרת (שמות טז לב) וכן אנכי האל בית אל (בראשית לא יג) ספר יעקב זה ואם לא נזכרה האמירה לו וכבר הראיתיך בפרשיות של מצות הפסח (שמות יא א) כאלה רבות