רמב"ן על דברים כב י

<< רמב"ן על דברים • פרק כב >>
א • ב • ו • ח • ט • י • יא • יג • יז • יט • כב • כג • 


"ואמר לא תחרש בשור ובחמר" - והוא הדין לכל מיני הכלאים והיא מצוה מבוארת מן בהמתך לא תרביע כלאים (ויקרא יט יט) שדרך כל עובד אדמתו להביא צמדו ברפת אחת וירכיב אותן