רמב"ן על בראשית מז יד

רמב"ן על בראשית • פרק מז >>
ד • ה • ז • ט • יא • יד • טו • יח • יט • כח • כט • לא • 


"וילקט יוסף את כל הכסף וגו'" - סיפר הכתוב זה וגמר הענין בכל הפרשה להודיע מעלות יוסף בחכמה בתבונה ובדעת וכי היה איש אמונים שהביא כל הכסף בית פרעה ולא עשה לעצמו אוצרות כסף ומטמוני מסתרים בארץ מצרים או לשלחו לארץ כנען אבל נתן למלך הבוטח בו כל הכסף וקנה לו את האדמה גם הגופות ומצא בזה חן גם כן בעיני העם כי השם הוא המצליח את יראיו