רמב"ן על בראשית מז ז

| רמב"ן על בראשיתפרק מ"ז • פסוק ז' |
ד • ה • ז • ט • יא • יד • טו • יח • יט • כח • כט • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויברך יעקב את פרעה" - היא שאלת שלום כדרך כל הנראין לפני מלכים לפרקים לשון רש"י ואינו נראה כן שאין מדרך מוסר המלוכה שישאל אדם בשלום המלך וכמו שאמרו (שבת פט) כלום יש עבד שנותן שלום לרבו אבל היה ברכה ממש שדרך הזקנים והחסידים הבאים לפני המלכים לברך אותם בעושר ונכסים וכבוד והתנשא מלכותם וכענין שאמר הכתוב (מלכים א א לא) יחי אדוני המלך דוד לעולם ובצאתו מלפניו חזר וברך אותו ליטול רשות מלפניו ואמרו רבותינו (תנחומא נשא כו) שיעלה נילוס לרגלו