רמב"ן על בראשית לו לח

רמב"ן על בראשית • פרק לו
ב • ג • ו • ז • ט • יב • כ • כב • כד • כה • כו • לא • לה • לח • מ • מג • 


"ובעל חנן בן עכבור" - היה ממקום שאול על כן לא הזכיר לו עיר אחרת ויתכן שהיה חנן מקום והוא בעל עליו ואחרי כן מלך