רמב"ן על בראשית כב יב

רמב"ן על בראשית • פרק כב
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יב • טז • כ • כג • כד • 


"כי עתה ידעתי" - מתחילה היתה יראתו בכח לא יצא לפועל במעשה הגדול הזה ועתה נודעה במעשה והיה זכותו שלם ותהי משכורתו שלימה מעם ה' אלהי ישראל ודעת הפרשה ש"האלהים" הוא המנסה ומצוה בעקידה ו"מלאך ה'" הוא המונע והמבטיח יתברר בפסוק המלאך הגואל אותי (להלן מח טז)