רמב"ן על בראשית ט ח

<< רמב"ן על בראשית • פרק ט
ג • ד • ה • ז • ח • יב • יד • יח • כ • כו • 


"וטעם ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו" - על ידי אביהם כי בניו לא היו נביאים ולא הגיע חם למעלת הנבואה וכן ויאמר ה' אל אחז (ישעיהו ז י) וכן ויאמר ה' אל משה ואל אהרן (שמות ז ח) כדברי רבותינו (ת"כ ויקרא א) אל משה אמר שיאמר לאהרן וכן פירש בסוף ויאמר אלהים אל נח (להלן פסוק יז)