רמב"ן על במדבר טז כו

רמב"ן על במדבר • פרק טז
א • ד • ה • יא • יב • יג • טו • טז • יט • כא • כו • כט • ל • לב • לג • 


"ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו" - שיעור הכתוב סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה פן תספו בכל חטאתם ואל תגעו בכל אשר להם והטעם שאם לא יסורו משם יהיו נבלעים בפי הארץ ויזהירם שלא יגעו להציל מממונם דבר ולקחת להם כי חרם הוא ור"א אמר שאם באו להציל ממונם ירדו שאול כמו הם ואם כן יהיה זה כטעם ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח (בראשית יט כו) כאשר הזכרתי בטעמו שם (בפסוק יז)