רמב"ן על במדבר טז יט

| רמב"ן על במדברפרק ט"ז • פסוק י"ט |
א • ד • ה • יא • יב • יג • טו • טז • יט • כא • כו • כט • ל • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וטעם ויקהל עליהם קרח את כל העדה" - את גדולי העם הנועדים תמיד אל פתח אהל מועד או בכורי כל ישראל הראויים לעבודה ולא הזכיר "העם" כמו בעגל ובמרגלים כי אילו היו כל ישראל היה אומר "ואכלה אותם כרגע ואעשה אותך לגוי גדול" וכל זה שהזכרתי על הבכורים (לעיל פסוקים א ה) הוא על דרך רבותינו (זבחים קיב) שאומרים כי העבודה היתה לבכורות אבל על דרך הפשט היו כל ישראל תחלה ראויים לעבודת הקרבנות כי כן הוא הדין לעולם בבמות יחיד ונבחר אהרן לעבודת המשכן והמקדש והיה קרח טוען על הבחירה הזאת ורוצה להחזיר העבודות לכל ישראל כי כל העדה כולם קדושים