רי"ף על הש"ס/קידושין/דף לג עמוד ב

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

הנשים לא ילמד אדם את בנו חמר גמל ספן קדר חנוני ורועה מפני שאומנותן אומנות ליסטים:

גמ' לא ילמד רווק סופרים מאי טעמא אילימא משום חשדא דינוקי והתניא אמרו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על משכב זכור ולא על הבהמה אלא רווק משום אמהתא דינוקי אשה משום אבהתא:

ר' יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה: תניא אמרו לו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על הזכור ולא על הבהמה:

תניא רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ומלמד את בני תורה שכל אומניות שבעולם עומדות לו לאדם בעת ילדותו ולעת זקנותו מת מוטל ברעב אבל תורה עומדת לו לאדם בילדותו ובזקנותו בילדותו הוא אומר (ישעיה, מ) וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ובזקנותו הוא אומר תהלים צב עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:

הדרן עלך עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קדושין

 

רבנו ניסים (הר"ן)

נשים לפי שלבו גס בהן וכולן מחפות עליו ואילו איניש אחרינא עם שתי נשים תנן אבל שלשה או ארבע שפיר דמי כך פרש"י ז"ל אבל בפ' כ"ב מהלכות איסורי ביאה כתוב אפילו איש שעסקו ומלאכתו עם הנשים אסור להתיחד עמהן ואחרים פירשו דמשום דתנן דאשה אחת מתיחדת עם שני אנשים קתני הכא דכל שעסקו עם הנשים לא יתיחד עמהן ואפילו הן [נשים הרבה]:

ולא ילמד את בנו אומנות בין הנשים:    אומנות שהיא נוהגת עם הנשים:

חמר גמל ספן קדר בעל קדרות:    כל אלו אומנות ליסטין כשהולכים בדרכים הם נכנסים ולוקטין עצים מן הכרמים ופירות ועוד שנשכרין לבני אדם ומעבירין על תנאיהם:

רועה:    בהמות שלו מעבירן בשדה אחר:

חנוני:    מלומד באונאה להטיל מים ביין וצרורות בחטים:

גמ' משום אמהתא דינוקי:    אמותיהן של תינוקת שמצויות אצלם להביא את בניהן לבית הספר: כל אומנות אין להם מתן שכר לאחר זמן אלא שכר המצוי בהן בשעתן אבל תורה מתן שכרה מאליו לאורך ימים ואף לחולה ולזקן שאינו יכול לעסוק בה מעכשיו אוכל מן הקודמות שנאמר עוד ינובון בשיבה יצמחו צמח ויתחדש שכרן לעת שיבתן דשנים ורעננים יהיו:

הדרן עלך עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קדושין