רי"ף על הש"ס/עירובין/דף יז עמוד א

Hebrewbooks-LOGO.png צורת הדף במהדורת ש"ס וילנא, באתר היברובוקס • באתר ספריא

הלכות רב אלפס

יורד כנגדו אבל חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו מדידה יפה וכמה עומקו של גיא אמר רב יוסף אלפים איתיביה אביי עמוק מאה אמה ורחב חמשים מבליעו ואם לאו אין מבליעו הוא דאמר כאחרים דתניא אחרים אומרים אפילו עמוק אלפים ורחב חמשים מבליעו איכא דאמרי אמר רב יוסף אפילו יותר מאלפים כמאן לא כרבנן ולא כאחרים התם בשאין חוט המשקולת יורד כנגדו הכא בשחוט המשקולת יורד כנגדו ואם חוט המשקולת יורד כנגדו עד כמה אמר אביי וכן תני רמי בר יחזקאל ד' אמות:

הגיע להר מבליעו וחוזר למדתו:

אמר רב הונא בריה דרב נתן לא שנו אלא בהר המתלקט עשרה טפחים מתוך ד' אמות אבל בהר המתלקט י' טפחים מתוך חמש אומדו והולך לו וכן הלכתא:

ובלבד שלא יצא חוץ לתחום:

מאי טעמא אמר רב הונא גזירה שמא יאמרו מדת תחומין באה לכאן פי' שלא יבאו לטעות הרואין ויאמרו מדת תחומין באה לכאן:

ואם אינו יכול להבליעו וכו':

כיצד מקדר תאנא תחתון כנגד לבו ועליון כנגד מרגלותיו אמר אביי נקטינן אין מקדרין אלא בחבל של ד' אמות אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אין מקדרין לא בערי מקלט ולא בעגלה ערופה מפני שהן של תורה:

מתני' אין מודדין אלא מן המומחה ריבה למקום אחד ומיעט למקום אחר שומעין למקום שריבה ריבה לאחד ומיעט לאחד שומעין למרבה

 

רבנו יהונתן מלוניל

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

רבנו יהונתן על הרי"ף