רד"ק על הושע ג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויאמר ה' אלי:    אחר שהשלים הנביא דברי נחמה, שב לדברי תוכחה כנגד בני דורו, וכן דרך הנביאים לדבר בדבריהם תוכחה ונחמה. ואמר עוד, כי כבר אמר לו שיקח אשת זנונים ועתה דבר לו משל אחר, ואמר "לך אהב אשה" והנה היא תהיה "אהובת ריע" שאתה תאהבנה ותהיה לה לריע והיא תהיה "מנאפת" אחר כן עם אחרים, והמשל הראשון היה על ירבעם בן נבט והבאים אחריו שזנו מאחרי ה' והניחו עבודת בית המקדש ועבדו העגלים, אחר כן, בא אחאב והוסיף להרע ועשה בעל ואשרה, ועתה הוסיף במשל זה באהבת האל יתברך את ישראל מקדם כאדם האוהב את האשה החביבה עליו שהיא אהבה גדולה כי לא כל אשה יאהב אדם בשוה כמו שנאמר ביעקב (בראשית כט, יח): "ויאהב יעקב את רחל", ואמר דוד (שמואל ב א, כו): "מאהבת נשים" והם שתי נשיו שהיו חביבות עליו, ועם כל זה פנו אל אלהים אחרים:

ואוהבי אשישי ענבים:    ותחת אשר היה להם לאהוב תורת ה' ומצותיו ולהגות באהבתה תמיד כי היא המלמדת הדרך הטובה והישרה, פרקו מעליהם עול תורה ואהבו תענוגי העולם ותאותם שתיית היין (משלי כ, א): "כל שוגה בו לא יחכם", ואמר הנביא עליהם (ישעיהו כח, א): "הוי עטרת גאות שכורי אפרים", ואמר (ישעיהו ה, יא): "הוי משכימי בבקר שכר ירדופו מאחרי בנשף יין ידליקם".
ופי' "אשישי ענבים" - יין ענבים, ויונתן תירגם "ואמר ה' לי וגו'" (תרגום יונתן הושע, ג):