קצות החושן על חושן משפט כ

סעיף אעריכה

(א) שהי' קטן עמ"ש בסימן צ"ו סעיף קטן א':