קיצור שולחן ערוך רה

<< | קיצור שולחן ערוך · סימן רה | במהדורה המנוקדת | >>

דין סעודת הבראה
ובו ט' סעיפים:

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט

(א)עריכה

  • האבל, ביום הראשון, אסור לו לאכול סעודה הראשונה משלו. ומצוה על שכניו שישלחו לו לסעודה הראשונה, ונקראת סעודת הבראה. ותחלת הסעודה, תהא בבצים או עדשים שהן עגלות ואין להן פה, כמו שהאבל אין לו פה. ואחר זאת, מתר לו לאכול כל מאכל ואפלו בשר. ומתר לשתות קצת יין בתוך הסעודה כדי לשרות המאכל במעיו, אבל לא לרות. - יש אומרים, דכל היום הראשון, אסור לו לאכול משלו, אפלו אוכל כמה פעמים ביום.

(ב)עריכה

  • אם אינו רוצה לאכול ביום עד הלילה, כיון שעבר היום, התר לו לאכול משלו. ולכן מי שהוא דר יחידי בכפר ואין מי שישלח לו סעודת הבראה, נכון שיתענה עד הלילה. ומכל מקום אם אינו יכול להתענות, אינו מחיב לצער את עצמו ומתר לו לאכול משלו.

(ג)עריכה

  • אשה נשואה שארעה אבל, אסור לה לאכול סעודה הראשונה משל בעלה, דכיון שהוא מחיב לזונה, שלה היא. וכן מי שיש לו שכיר, אם אוכל בשכרו וארעו אבל, לא יאכל סעודה הראשונה משל בעל-הבית שלו. אבל מי שהוא זן יתום או בנו או בתו בלא תנאי וארעם אבל, יכולים לאכול משלו, שאין זאת שלהם.

(ד)עריכה

  • אשה, אין לאנשים להברות אותה, אלא נשים מברות אותה.

(ה)עריכה

  • אם נקבר המת בלילה, אם רוצה לאכול בלילה, אסור לו לאכול משלו, אלא מברין אותו. ואם אינו רוצה לאכול בלילה, אסור לו לאכול ביום סעודה הראשונה משלו, משום דהיום הולך אחר הלילה, והוי לה יום ראשון.

(ו)עריכה

  • אם נקבר המת בערב שבת מתשע שעות ולמעלה שאז אסור לקבוע סעודה, אין מברין אותו, מפני כבוד שבת, ולא יאכל כלום עד הלילה.

(ז)עריכה

  • מברין על שמועה קרובה, ואין מברין על שמועה רחוקה - עין סימן שאחר זה. שמע שמועה קרובה בשבת, אין מברין אותו, ואוכל משלו. וגם ביום ראשון שלאחריו, אין מברין אותו, מפני שכבר נדחה יום השמועה.

(ח)עריכה

  • וכן מי שמת לו מת ונקבר ביום-טוב, אין מברין אותו. וגם לאחר יום-טוב אין מברין אותו, כיון שכבר נדחה. אבל אם נקבר בחל-המועד, מברין אותו, אלא שאוכל כשהוא יושב על הספסל אצל השלחן כדרכו, כי אין אבלות בחול-המועד.

(ט)עריכה

  • היו נוהגין להתענות ביום מיתת תלמיד-חכם.