קיצור שולחן ערוך קפו

<< | קיצור שולחן ערוך · סימן קפו | במהדורה המנוקדת | >>

הלכות לא תחסום
ובו ד' סעיפים:

א | ב | ג | ד

סעיף אעריכה

  • כל המונע את הבהמה מלאכול בשעת מלאכתה לוקה, שנאמר: לא תחסום שור בדישו - אחד שור ואחד כל מיני בהמה וחיה, בין טמאים בין טהורים, ואחד הדישה ואחד כל שאר מלאכות של גדולי קרקע. ולא נאמר שור בדישו אלא בהוה. ואפילו חסמה בקול, דהינו, שצעק עליה, ועל ידי זה לא תאכל, חיב מלקות.

סעיף בעריכה

  • ישראל הדש אפילו בפרתו של גוי ותבואה של גוי, עובר משום לא תחסום.

סעיף געריכה

  • אם הבהמה אינה יכולה לאכול מפני שהיא צמאה, צריך להשקותה.

סעיף דעריכה

  • בהמה, שהיא עושה בדבר, שהוא רע לבני מעיה, מותר לחסמה, שלא הקפידה תורה אלא על הנאתה - והרי אינה נהנית.