קיצור שולחן ערוך קמח

<< | קיצור שולחן ערוך · סימן קמח | במהדורה המנוקדת | >>

יחוד שאחר הקידושין
ובו ד סעיפים:

סעיף קטן א | ב | ג | ד

(א)עריכה

עיקר החופה, מה שאחר הקידושין מוליכין את החתן והכלה לחדר מיוחד, ואוכלים שם יחד במקום צנוע. ויש למנוע שלא יכנס לשם שום אדם, כדי שיהיה יחוד גמור. וזהו החופה הקונה ועושה נישואין.


(ב)עריכה

בבתולה קונה יחוד זה אף על גב דאינו ראוי לביאה, כגון שהיא נדה, או שבני אדם נכנסין ויוצאין שם. (וכשהיא נדה, בעל כרחך צריכין שיהיו בני אדם נכנסין ויוצאין שם, דאם לא כן, אסורין להתייחד קודם ביאה ראשונה).


(ג)עריכה

אבל באלמנה אינו קונה אלא יחוד הראוי לביאה, דהיינו שהיא טהורה, ואין אדם נכנס לשם.


(ד)עריכה

  • אין עושין קנין בשבת. ולכן, אם הנישואין בערב שבת, צריכין ליזהר מאד שיהיה יחוד הקונה קודם שבת, ואזי כשנעשה היחוד הקונה מבעוד יום, מותר לבוא עליה ביאה ראשונה בשבת, בין בבתולה בין באלמנה. אבל אם לא נעשה היחוד הקונה מבעוד יום, אז אסור לבוא עליה בשבת ביאה ראשונה, משום דהביאה עושה הקנין ואין קונין בשבת.
דין בעילת בתולה, עיין לקמן סימן קנ"ז.