קונטרס ומעיין

קונטרס ומעין מבית ד'
מאת: אדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש נ"ע